Skip to main content

Sağlık Meslek Mensubu Elektronik Bilimsel Toplantı Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, katılmak üzere kayıt yaptırdığınız ve/veya katıldığınız elektronik bilimsel toplantı kapsamında işlenen kişisel verilerinizin, toplantıya genel sponsorluk desteğinde bulunan CSL Behring Biyoterapi İlaç Dış Ticaret Anonim Şirketi’nce (“Şirketimiz”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, toplantıya kayıt olduğunuz ve toplantıya giriş yaptığınız esnada toplantı portalı aracılığıyla iletmiş olduğunuz bilgiler kapsamında toplantıyı düzenleyen kurum/dernek/vakıf tarafından otomatik yollarla elde edilmekte ve Şirketimize aktarılmaktadır. Şirketimiz yalnızca şirketimize aktarılan kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olup, toplantının birden fazla sponsor ile gerçekleşmesi halinde her bir sponsor kendisine aktarılan kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olacaktır.  

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Meslek, Uzmanlık, Ünvan, Çalışılan Kurum, Şehir, Katılımcı Türü, Katılım Durumu, Konuşmacı Ücreti* ve Kayıt, Konaklama, Ulaşım Ücreti* bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz Kanun’un 5 maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 

* T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na mevzuat kapsamında bildirmemiz gereken Konuşmacı Ücreti ve Kayıt, Konaklama, Ulaşım Ücreti bilgisi, Şirketimiz tarafından genel toplantı sponsorluğu ile desteklenen ve katılımcı kayıt ücreti bulunmayan bir toplantıya katılıyor olmanız nedeniyle “0 TL” olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda açıklanan işleme amacının yerine getirilebilmesi amacıyla, CSL BEHRING BİYOTERAPİ İLAÇ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve Şirketimizin yurtdışında bulunan Grup Şirketleri, Şirket’in iş ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmasına açık rıza vermediğiniz sürece, Kanun’un 9/1. Maddesinde yer alan açık rızanın gerekmeyeceği şartların gerçekleşmemesi halinde, kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmayacağımızı bilginize sunarız. Kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan Grup Şirketleri ve iş ortaklarımız ile paylaşılmasına ilişkin açık rızanızı vermeniz için, işbu Aydınlatma Metni ile aynı sayfada yer alan  “Açık Rıza” kutusunu işaretleyerek açık rızanızı iletmenizi rica ederiz.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi hukuki sebebiyle işlenmekte ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebiyle Şirket’in iş ortaklarıyla ve açık rıza hukuki sebebiyle Şirketimizin yurtdışında bulunan Grup Şirketleri ve iş ortaklarıyla paylaşılmaktadır.
 
Veri Sahibi Olarak Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu CSL Behring Biyoterapi İlaç Dış Ticaret A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;
a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)  İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için, lütfen kimliğinizi teşhis etmek için gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakka dair yazılı açıklamanız ile birlikte, aşağıda “Sorular” kısmında belirtilen şekilde, iadeli taahhütlü posta veya e-mail ile bizimle iletişime geçin. Aynı zamanda haklarınızı, Kişisel Veri Koruma Kurulu ya da kişisel verilerin korunması mevzuatı tarafından öngörülen diğer herhangi bir yöntemle de kullanabilirsiniz. Başvurularınız, 6698 sayılı Kanun ile belirlenen şekilde, alınmasından itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bize verilen herhangi bir bilgi veya belgenin eksik veya belirsiz olması halinde, talebinizi yerine getirmek için bu eksikliği veya belirsizliği gidermeniz için sizinle iletişime geçebiliriz.

Aynı zamanda, yetkili veri koruma denetim makamına şikâyette bulunma hakkınız da bulunmaktadır.

Sorular:
Eğer bu Aydınlatma Metni veya haklarınız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen: Veri Sorumlusu ile iletişime geçin
CSL Behring Biyoterapi İlaç Dış Ticaret A.Ş.

Adres: Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi Emaar Square Sit. F Blok Apt. No: 82 F/69 Üsküdar/İstanbul, Türkiye

E-mail: privacy@cslbehring.com