Skip to main content

İŞ ORTAĞI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

CSL Behring Biyoterapi İlaç Dış Ticaret Anonim Şirketi ("CSL Behring", "biz" veya "bizim"), bu İş Ortağı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ("Aydınlatma Metni"), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan kaynaklanan şart ve yükümlülüklere uygun olarak, satıcılarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın (hep birlikte “İş Ortakları”) ve İş Ortaklarımızın çalışanlarının kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımı konularında veri sorumlusu sıfatıyla uygulamalarımızı açıklamak üzere temin etmektedir.

Kapsam:
Bu Aydınlatma Metni, bir şahıs (yani bir danışman veya şahıs girişimci) olarak CSL Behring’in bir İş Ortağıysanız veya söz konusu İş Ortağı adına CSL Behring ile etkileşime giren, İş Ortağının bir çalışanıysanız.

Kişisel Veri Kategorileri:
CSL Behring, sizden veya yetkili üçüncü şahıslardan (örneğin, işvereniniz, yöneticiniz, kamu makamları veya kamu kaynakları) aşağıdaki kategorilerden hakkınızdaki kişisel verileri toplar, işler ve kullanır:

 • Şahıs İş Ortaklarına dair kişisel veriler: ad-soyad, işletme iletişim bilgileri, tedarik veya teklif edilen hizmetler veya mallar, iletişim detayları, iletişim içeriği (e-mail veya iş mektupları gibi), ödeme bilgileri, fatura bilgileri ve iş ilişkisi geçmişi,
 • Bir İş Ortağının bir çalışanına dair kişisel veriler: ad-soyad, işletme iletişim bilgileri, işverenin adı, unvan/konum ve iletişim içeriği (e-mail veya iş mektupları gibi),
 • Bir İş Ortağının yetkili temsilcisine dair kişisel veriler: ad-soyad, imza sirkülerinde yer alması sebebiyle; ikametgah adresi, kimlik fotokopisi.

İşleme Amaçları, Gerekçesi ve Sonuçları:
Kişisel verileriniz, İş Ortağıyla akdi ilişkinin yürütülmesi (akdi yükümlülükleri yerine getirmek, fatura işleme, iletişim ve hukuki ve uygunlukla ilgili etkinlikler dahil) amaçları için, pazarlama ve CRM etkinlikleri amacıyla ve güvenlik ve dolandırıcılık önleme faaliyetleri için toplanır, işlenir ve kullanılır. CSL Behring, bu işleme faaliyetleri için aşağıdaki kanuni gerekçelere dayanır:

 • İş Ortağıyla akdi ilişkinin yürütülmesi;
 • CSL Behring, CSL Behring’in iştirakleri veya diğer üçüncü şahıslar (resmi organlar veya mahkemeler gibi) nezdindeki meşru menfaatler; bu meşru menfaatler, özellikle grup çapında bilgi paylaşımı, pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi faaliyetleri, sahtekârlığın önlenmesi, IT sistemlerinin yanlış kullanımı veya para aklama, ihbar programının işletilmesi, fiziksel güvenlik, IT ve ağ güvenliği, iç soruşturmalar veya potansiyel birleşme ve iktisap faaliyetleri olabilir;
 • izin;
 • kanuni yükümlülüklere uygunluk;
 • sizin ya da diğer bir bireyin hayati menfaatlerinin korunması;
 • kamu yararına ya da CSL Behring’e verilen resmi bir yetkinin kullanılması için yürütülen bir görevin yerine getirilmesi.

Kişisel verilerin temini, İş Ortağı sözleşmesinin imzalanması ve/veya yerine getirilmesi için gereklidir ve gönüllülüğe dayalıdır. Ancak, kişisel veri sağlamamanız halinde, bu durumdan etkilenen İş Ortağı yönetim ve idare süreçleri gecikebilir ya da imkânsız hale gelebilir.

Alıcı Kategorileri:
CSL Behring, Türkiye içinde veya dışında bulunan hizmet tedarikçilerini, IT ve diğer idari destek sağlamak üzere veri işleyen olarak tutabilir (örneğin, borç hesapları desteği ya da IT hosting ve bakım desteği sağlayan hizmet tedarikçileri). Bu hizmet tedarikçileri, bu hizmetleri verebilmek için gerekli olduğu ölçüde kişisel bilgilerinize erişebilir.

Kişisel verilerinize her türlü erişim, iş sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bu verileri bilmeye ihtiyacı olan kişilerle sınırlıdır.

CSL Behring aynı zamanda kişisel verilerinizi geçerli kanunun gerektirdiği ya da izin verdiği şekilde, resmi makamlara, mahkemelere, harici danışmanlara ve benzer üçüncü şahıslara açıklayabilir.

Saklama Süresi:
Kişisel verileriniz, CSL Behring ve/veya hizmet tedarikçilerimiz tarafından, geçerli veri koruma kanunlarına göre yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereken ölçüyle ve bilginin toplanılma amaçlarına ulaşılması için gereken zamanla katı bir şekilde sınırlı olacak şekilde saklanır. CSL Behring’in kişisel verilerinizi kullanmaya artık ihtiyacı olmadığında, verilerinizi sistemimizden ve kayıtlarımızdan kaldıracağız ve/veya artık sizin teşhis edilmenize olanak vermeyecek şekilde onu düzgün bir şekilde isimsiz hale getireceğiz (CSL Behring’in tabi olduğu kanuni veya düzenlemeyle ilgili yükümlülüklere uymak için bilgilerinizi saklamamız gerekmediği sürece). Sözleşmeler, yazışmalar ve iş mektuplarında bulunan kişisel veriler 10 yıla dek saklamayı gerektirebilen yasal saklama şartlarına tabi olabilir. Diğer tüm kişisel veriler, ilke olarak İş Ortağı ile CSL Behring arasındaki iş ilişkisinin sona ermesinden 5 yıl sonra silinecektir.

Haklarınız:
Eğer belirli işleme faaliyetlerinize rızanız olduğunu beyan etmişseniz, bu rızayı herhangi bir anda, geleceğe dönük etkisi olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Bu geri çekme, rızanızı geri çekmeden önce gerçekleşen işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 6. İşleme nedenlerinin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve silmenin/yok etmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için, lütfen kimliğinizi teşhis etmek için gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakka dair yazılı açıklamanız ile birlikte, aşağıda “Sorular” kısmında belirtilen şekilde, iadeli taahhütlü posta veya e-mail ile bizimle temasa geçin. Aynı zamanda haklarınızı, Kişisel Veri Koruma Kurulu ya da kişisel verilerin korunması mevzuatı tarafından öngörülebilecek olan diğer herhangi bir yöntemle de kullanabilirsiniz. Başvurularınız, 6698 sayılı kanunla belirlenen şekilde, alınmasından itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bize verilen herhangi bir bilgi veya belgenin eksik veya belirsiz olması halinde, talebinizi yerine getirmek için bu eksikliği veya belirsizliği gidermeniz için sizinle temasa geçebiliriz.

Aynı zamanda, yetkili veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da var.

Sorular:
Eğer bu Aydınlatma Metnine ya da haklarınıza dair herhangi bir sorunuz varsa, lütfen:

Veri Sorumlusu ile temasa geçin:
CSL Behring Biyoterapi İlaç Dış Ticaret A.Ş.

Adres
:
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square No:82-F Kat: 20 İç Kapı No: 69-72 34700 Üsküdar, İstanbul, Türkiye
E-mail: privacy@cslbehring.com